องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง

Hinkong Subdistrict Administrative Organization.


***ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
***ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.๒)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
***ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจการจ้าง
***การประกาศสรุปผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.6)
***ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสองชั้น พ.ศ. ๒๕๖๐
***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว พ.ศ. ๒๕๖๐
***ประกาศเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานแผนจัดซื้อพัสดุ (ผ.ด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสองชั้น
***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว
***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสองชั้น พ.ศ. ๒๕๖๐
***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๐
***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว พ.ศ. ๒๕๖๐
***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐
***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                อ่านเพิ่มเติม........