องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง

Hinkong Subdistrict Administrative Organization.


***28 กันยายน 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย 

***องค์การบริหารส่วนตำบลหินกองขอเชิญชวนประชาชน ร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***แผ่นพับถ้ำเขาบิน

***ประกาศแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2558-2562

***ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561

                                                           อ่านเพิ่มเติม.........


***28 กันยายน 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เพื่อเป็นกาารรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี 


ภาพกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560


12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมพัฒนาชุมชนตำบลหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี


ภาพกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2560


อ่านเพิ่มเติม............


***ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรั้ว 

***ประกาศสรุปผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.๖) ประจำปี 2560

***ประกาาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

***ประกาศกำหนดวันเวลาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง

***ประกาศกำหนดวันและเวลาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 6 บ้านหนองสะเดาบน

***ประกาศกำหนดวันและเวลาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระท่ม

***ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารช้นเดียว พ.ศ. ๒๕๖๐

***ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจรับพัสดุจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐

***ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจรับการจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเนตร วิศกรรม โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 4

***ประกาศการใช้แผนจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

***ประกาศการเปิดเผยราคากลาง(การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)

***01_การประกาศสรุปผลการดำเนินงานแผนพัสดุ(ผ.ด.๕ และ ผ.ด.๖)

***02_การประกาศสรุปผลการดำเนินงานแผนพัสดุ(ผ.ด.๕ และ ผ.ด.๖)

***กำหนดวันและเวลาตรวจรับจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมน หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง

***กำหนดวันและเวลาตรวจรับจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมน หมู่ที่ 11 บ้านท่งน้อย

***กำหนดวันและเวลาตรวจรับจ้าง โครงกาขุดท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลาดุก

***ประกาศเรืองกำหนดวันและเวลาตรวจโรงจอดรถ

***ประกาศเรื่องกำหนดและเวลาตรวจโครวการปรับปรุงภูมิทัศน์

***ประกาศเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

***ประกาศเรื่องกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้าง

***การเปิดเผยราคากลางและคำนวณการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 11


                                                                                อ่านเพิ่มเติม........