องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง

Hinkong Subdistrict Administrative Organization.


***28 กันยายน 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย 

***องค์การบริหารส่วนตำบลหินกองขอเชิญชวนประชาชน ร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***แผ่นพับถ้ำเขาบิน

***ประกาศแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2558-2562

***ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561

                                                           อ่านเพิ่มเติม.........


***ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุม พ.ศ.2561

***ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (ศพด. 2 )

***ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 จำนวน 3 โรงเรียน (สพฐ)

***ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขาบิน พ.ศ.2561

***ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟ พ.ศ. 2561

***ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ พ.ศ.2561

***ประกาศราคาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561

***ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อถังขยะ พ.ศ. 2561

***ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการอาคารสองช้น พ.ศ.2561

***ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุม พ.ศ. 2561

***ประกาศกำหนดวันและเวลาตรวจรับพัสดุกระจกโค้ง พ.ศ. 2561

***ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างกำจัดขยะมุลฝอย พ.ศ. 2561

***ประกาศการเปิดเผยราคากลางจัดซื้อถังขยะปี พ.ศ. 2561

***ประกาศเผนแพร่แผนการโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์  ปี พ.ศ. 2561 

***ประกาศเผยแพร่แผนการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปี พ.ศ. 2561 
                                                                                อ่านเพิ่มเติม........