องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง

Hinkong Subdistrict Administrative Organization.


                     
***เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ด้วยการประดับธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระฉายาลักษณ์พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2561
***แผนผังการร้องทุกข์
***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
***ขอเชิญชวนประชาชน วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 ช่วงเช้า 08.30 น.เริ่มลงทะเบียน ผู้สูงอายุ - มีกิจกรรม ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบ น้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล **** สถานที่จัดงาน อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง

***28 กันยายน 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย 

***องค์การบริหารส่วนตำบลหินกองขอเชิญชวนประชาชน ร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***แผ่นพับถ้ำเขาบิน

***ประกาศแผนยุทธศาสตร์ห้าปี พ.ศ.2558-2562

***ประกาศแผนพัฒนาตำบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564

                                                           อ่านเพิ่มเติม.........


***ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง พ.ศ. 2561

***ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561

***ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ(ผ.ด.6)ประจำปี พ.ศ. 2561

***ประกาศโครงการปรับปปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขาบิน พ.ศ. 2561

***ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

***ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ พ.ศ.2561

***ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม อบต.หินกอง 2561

***ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งโคมไฟสว่างทางเข้า อบต.หินกอง ปี 2561

***ประกาศเรื่อง ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง(ปรับปรุงห้องประชุม) 2561

***ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

***ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุม พ.ศ.2561

***ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (ศพด. 2 )

***ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 จำนวน 3 โรงเรียน (สพฐ)

***ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขาบิน พ.ศ.2561

***ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟ พ.ศ. 2561

  อ่านเพิ่มเติม........