หน้าแรก
ประวัติ อบต.หินกอง
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ผังองค์กร อบต.หินกอง
งานบริการ
โครงการพัฒนา
ติดต่อ อบต. หินกอง
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

***ขอเชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP จากตำบลหินกองที่ถ้ำเขาบิน
*** การรณรงค์เพื่อประหยัดการใช้น้ำประปา

***แผ่นพับถ้ำเขาบิน
***ประกาศแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2558-2562
***ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2558-2560
***ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558
****ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี 2558
***ประกาศการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2557
***ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี


กิจกรรมต่าง ๆ

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.หินกอง

ประจำปี 2557

***กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 

ประจำปี 2556

***กิจกรรมวันเด็ก


***กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก Kid's Game ครั้งที่ 4


***กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย


***กิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ

***กิจกรรมวันสงกรานต์

***กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

***โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานฯ

***โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

***กิจกรรมการแห่เทียน

***กิจกรรมโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี

***กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ

***กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

***กิจกรรมโครงการวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

***กิจกรรมวันลอยกระทง

***กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 

ประจำปี 2555

***กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


ข่าวประกวดราคา

 

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะเดาบน ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (มีหลักประกันซอง)

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดาล่าง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (มีหลักประกันซอง)

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างภายในถ้ำเขาบิน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งน้อย

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านรวกขวาง

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนบดอัดลูกรังหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองรักษ์

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลาดุก

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดาล่าง

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดาล่าง

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานตากข้าวเปลือก หมู่ที่ 5 บ้านหนองรักษ์

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งน้อย

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OverLay) หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลาดุก

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะเดาบน

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งน้อย

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดาล่าง

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง (ต่อของเดิม)

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านรวกขวาง

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) หมู่ที่ 8 บ้านหนองยายกะตา

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะเดาบน

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง การประกาศสรุปผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จ่ายขาดเงินสะสม)

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถไถพร้อมแขนไฮโดรลิค สำหรับติดตั้งเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 คัน (มีหลักประกันซอง)

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ราคากลางจัดซื้อรถไถพร้อมแขนไฮโดรลิค สำหรับติดตั้งเครื่องตัดหญ้า

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดขับเคลื่อน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลาดุก ซอย 2 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดขับเคลื่อน ด้วยเครื่องยนดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 8 ชุดหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งน้อย (ถ้ำเขาบิน)ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ กระบะ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแค็บ)จำนวน 1 คัน

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)จำนวน 1 คัน

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
---ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจ้าง เหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ บ้านหินกอง หมู่ที่ ๒ บ้านรวกขวาง และหมู่ที่ ๕ บ้านหนองรักษ์ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการประเภทวางท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยปลาดุก หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไล่ไก่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม บ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน ๑๕ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างงานประเภทถนน จำนวน 7 โครงการ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา จำนวน 3 โครงการ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะ แบบ 200 ลิตร จำนวน 769 ใบ

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง และหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 4, 7, 8, 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลาดุก ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กจำนวน 62 รายการ

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง ประมูลซื้อ รถบรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างงานประเภทถนน จำนวน 10 โครงการ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเมนประปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม หนองเกตุ-หนองกระโดน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งน้อย ซอย 3 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองรักษ์ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองยายกะตา ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างงานประเภทถนน จำนวน 12 โครงการ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง

ถนนบ้านหัวโค้ง-ห้วยปลาดุก หมู่ที่ 9 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3224-0261
โทรสาร : 0-3224-0262
E-Mail : hinkong2552@hotmail.com